Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

VEPA KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRETİM TİCARET A.Ş. (“Momwell”) olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Momwell olarak www.momwell.com.tr (web sitemiz) erişmiş olan ziyaretçilerimize/tüketicilerimize/müşterilerimize lişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü konularında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. Kişisel Veri

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Momwell olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımız ile paylaşmanız halinde;

 • Adınız – soyadınız, gibi kimlik bilgileriniz, T.C. Kimlik No, Vergi No, Vergi Dairesi gibi fatura bilgileriniz,
 • Adresleriniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi iletişim bilgileriniz,
 • Kredi kartı, banka hesabı gibi finansal bilgileriniz,
 • Alışveriş, alışveriş geçmişi bilgileriniz,
 • Pazarlama bilgileriniz,
 • Dilek, şikayet ve itibar yönetimi bilgileriniz,
 • IP bilgileriniz,

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Momwell’in web sayfalarında bulunan çekiliş, iletişim, mailing ve sair çevrimiçi formlar ( işbu formlar için doldurulması gerekli bilgilerinizin yanında kendi açık rızanız ile eklediğiniz, ek olarak ilettiğiniz içerikler de dahil olmak üzere), sipariş sırasında, telefon ile tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, Momwell tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ile toplanabilmektedir. Tarafınızdan elde edilen söz konusu veriler, açık rızanız veya kanunlarda açıkça belirtilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlara uygun şekilde işlenebilecektir.

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün tekliflerleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü çevrimiçi form aracılığıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz vasıtasıyla sizinle iletişimin sağlanabilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi,
 • Momwell’in iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • Momwell tarafından piyasaya yeni sürülen ürünler ve öncesinde kullanmış olduğunuz ürünlerdeki değişimler, gelişimler, indirimler, promosyonlar, farklılıklar ve sair hususlar ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Satın almaya yönelik bilgilerin toplanması ve satılan ürünün teslim amacıyla hazırlanarak gönderilmesi,
 • Websitesinde söz konusu ticari faaliyete yönelik risk analizi ve yönetimi,
 • Süreç denetim ve şüpheli işlem araştırması süreçlerinin yönetimi,
 • Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
 • Hizmetin sunumuna yönelik dış hizmet tedarik edilen firmalardan her türlü destek hizmetlerinin temin edilmesi,

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışıda; Momwell’in iş birliği içinde olduğu taraflara, Momwell adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına uygun olarak aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, sizlere sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

6. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Bu konuda bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

8. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, Momwell Veri İşleme Politikası ve Momwell Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.